Xing Wang (王 星)

E-mail: xingwsuda@gmail.com

Publications

 • Jinhui Ye, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu. Scaling Back-Translation with Domain Text Generation for Sign Language Gloss Translation. EACL 2023. (arxiv)[code]
 • Zhiwei He, Xing Wang, Rui Wang, Shuming Shi, Zhaopeng Tu. Bridging the Data Gap between Training and Inference for Unsupervised Neural Machine Translation. ACL 2022. (pdf)[code]
 • Wenxuan Wang, Wenxiang Jiao, Yongchang Hao, Xing Wang, Shuming Shi, Zhaopeng Tu, Michael Lyu. Understanding and Improving Sequence-to-Sequence Pretraining for Neural Machine Translation. ACL 2022. (pdf)
 • Zhiwei He, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Shuming Shi and Rui Wang. Tencent AI Lab - Shanghai Jiao Tong University Low-Resource Translation System for the WMT22 Translation Task . WMT 2022. (pdf)[code]
 • Wenxiang Jiao, Xing Wang, Shilin He, Irwin King, Michael Lyu and Zhaopeng Tu. Exploiting Inactive Examples for Natural Language Generation with Data Rejuvenation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing 2022. (html)
 • Junjie Yu, Xing Wang, Jiangjiang Zhao, Chunjie Yang and Wenliang Chen. STAD: Self-Training with Ambiguous Data for Low-Resource Relation Extraction. COLING 2022. (arxiv)[code]
 • Jinghang Gu, Emmanuele Chersoni, Xing Wang, Chu-Ren Huang, Longhua Qian, Guodong Zhou. LitCovid ensemble learning for COVID-19 multi-label classification. Database 2022. (html) [impact factor: 4.462]
 • Jinghang Gu, Rong Xiang, Xing Wang, Jing Li, Wenjie Li, Longhua Qian, Guodong Zhou and Chu-Ren Huang. Multi-probe attention neural network for COVID-19 semantic indexing. BMC Bioinformatics 2022. (html)[code]
 • Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Shuming Shi, Michael Lyu and Irwin King. Self-training Sampling with Monolingual Data Uncertainty for Neural Machine Translation. ACL 2021. (pdf)[code]
 • Yongchang Hao, Shilin He, Wenxiang Jiao, Zhaopeng Tu, Michael Lyu, Xing Wang. Multi-Task Learning with Shared Encoder for Non-Autoregressive Machine Translation. NAACL 2021. (arxiv)[code]
 • Jian Li, Xing Wang, Zhaopeng Tu, and Michael Lyu. On the Diversity of Multi-Head Attention. Neurocomputing, 2021. (html)
 • Xing Wang, Zhaopeng Tu, Longyue Wang and Shuming Shi. Tencent AI Lab Machine Translation Systems for the WMT20 Biomedical Translation Task. WMT 2020. (pdf)
 • Wenxiang Jiao, Xing Wang, Shilin He, Irwin King, Michael Lyu and Zhaopeng Tu. Data Rejuvenation: Exploiting Inactive Training Examples for Neural Machine Translation. EMNLP 2020. (pdf)[code]
 • Mingming Yang, Rui Wang, Kehai Chen, Xing Wang, Tiejun Zhao, and Min Zhang. A Novel Sentence-Level Agreement Architecture for Neural Machine Translation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2020. (pdf)
 • Xinwei Geng, Longyue Wang, Xing Wang, Bing Qin, Ting Liu and Zhaopeng Tu. How Does Selective Mechanism Improve Self-Attention Networks?. ACL 2020. (pdf)
 • Zi-Yi Dou+, Xing Wang+, Shuming Shi, and Zhaopeng Tu. Exploiting Deep Representations for Natural Language Processing. Neurocomputing, 2020. (+ indicates equal contribution. html)
 • Jian Li, Xing Wang, Baosong Yang, Shuming Shi, Michael R. Lyu, and Zhaopeng Tu. Neuron Interaction Based Representation Composition for Neural Machine Translation. AAAI 2020. (arxiv)
 • Xing Wang, Zhaopeng Tu, Longyue Wang, Shuming Shi. Self-Attention with Structural Position Representations. EMNLP 2019. (pdf)
 • Jie Hao, Xing Wang, Shuming Shi, Jinfeng Zhang, Zhaopeng Tu. Multi-Granularity Self-Attention for Neural Machine Translation. EMNLP 2019. (pdf)
 • Jie Hao, Xing Wang, Shuming Shi, Jinfeng Zhang, Zhaopeng Tu. Towards Better Modeling Hierarchical Structure for Self-Attention with Ordered Neurons. EMNLP 2019. (pdf)
 • Shilin He, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Longyue Wang, Michael Lyu, Shuming Shi. Towards Understanding Neural Machine Translation with Word Importance. EMNLP 2019. (pdf)
 • Longyue Wang, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Shuming Shi. One Model to Learn Both: Zero Pronoun Prediction and Translation. EMNLP 2019. (pdf)
 • Xing Wang, Zhaopeng Tu, Longyue Wang, Shuming Shi. Exploiting Sentential Context for Neural Machine Translation. ACL 2019. (pdf)
 • Jie Hao, Xing Wang, Baosong Yang, Longyue Wang, Jinfeng Zhang, and Zhaopeng Tu. Modeling Recurrence for Transformer. NAACL 2019. (pdf)
 • Jian Li, Baosong Yang, Zi-Yi Dou, Xing Wang, Michael R. Lyu, and Zhaopeng Tu. Information Aggregation for Multi-Head Attention with Routing-by-Agreement. NAACL 2019. (pdf)
 • Zi-Yi Dou, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Longyue Wang, Shuming Shi, and Tong Zhang. Dynamic Layer Aggregation for Neural Machine Translation. AAAI 2019.(arxiv)
 • Baosong Yang, Jian Li, Derek Wong, Lidia S. Chao, Xing Wang, and Zhaopeng Tu. Context-Aware Self-Attention Networks. AAAI 2019. (arxiv)
 • Zi-Yi Dou, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Shuming Shi, Tong Zhang. Exploiting Deep Representations for Neural Machine Translation. EMNLP 2018. (pdf)
 • Xing Wang, Zhaopeng Tu, Min Zhang. Incorporating Statistical Machine Translation Word Knowledge into Neural Machine Translation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2018. (pdf)
 • Xing Wang, Zhaopeng Tu, Deyi Xiong, Min Zhang. Translating Phrases in Neural Machine Translation. EMNLP 2017. (arxiv) (pdf)
 • Xing Wang, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li, Deyi Xiong, Min Zhang. Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation. AAAI 2017. (arxiv) (pdf)
 • Xing Wang, Deyi Xiong, Min Zhang. Neural Machine Translation. (in Chinese). (html)
 • Xing Wang, Deyi Xiong, Min Zhang. Learning Semantic Representations for Nonterminals in Hierarchical Phrase-Based Translation. EMNLP 2015. (pdf) (video)
 • Deyi Xiong, Min Zhang, Xing Wang. Topic-Based Coherence Modeling for Statistical Machine Translation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2015. (pdf)
 • Le Liu, Yu Hong, Hao Liu, Xing Wang, Jianmin Yao. Effective Selection of Translation Model Training Data. ACL 2014. (pdf)